UPPDATERAD: 31 JANUARI 2019

Villkor, policy och GDPR

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund nedan kallat “kund” och Mediapropeller med säte i Karlshamn, nedan kallat “Mediapropeller”, avseende tjänster utförda av Mediapropeller för kunds räkning i delad eller dedikerad servermiljö.

Domäntjänster

Samtliga domännamn och eventuell förnyelse eller ändring av sådana underhålles av Mediapropeller’s samarbetspartner Lop i Göteborg AB (Orgnr: 556601-5649). I förekommande fall kommer därför Kund att få en separat faktura gällande registreringar och förnyelser av domännamn.
Lop i Göteborg AB förnyar automatiskt kunds domän(er) och fakturerar därefter kund i efterhand, vill kund inte behålla en domän skall detta skriftligen meddelas Mediapropeller i god tid före domänens utgångsdatum (min 30 dagar). Väljer kund att ta bort funktionaliteten autoförnyelse – är det kundens eget ansvar att hantera domänen och eventuell betalning. Mediapropeller kan ej hållas ansvarig för eventuella kostnader, inkomstbortfall, driftstörning och/eller avbrott som kan uppkomma vid en domändeaktivering eller domänavregistrering.

Webbhotellstjänster

Innehållet i Mediapropeller’s webbhotellstjänster finns att tillgå i specifikationen som alltid skickas tillsammans med detta avtal. Uppdateringar och ändringar i valt paket kommuniceras via e-post eller via webbsidan www.mediapropeller.se.
Mediapropeller tillhandahåller i rimlig mån kostnadsfri support beträffande webbhotellstjänsterna. Detta sker via e-post, telefon samt www.mediapropeller.se. Fri support gäller helgfria vardagar och vår målsättning är att svara kund inom 24 timmar eller nästkommande helgfria vardag. Support kan ske via e-post eller telefon. Gratis support gäller enbart de tjänster som tecknats i detta avtal. Gäller ej installation och eller underhåll av mjukvara eller andra applikationer och tjänster lokalt hos kund eller på servern kund innehar enligt detta avtal. Övriga support-ärenden debiteras enligt ordinarie timtaxa (795 kr/tim januari  2019)

Avtalstid samt uppsägning

Avtalet påbörjas när kund har undertecknat avtalet. Avtalet löper den tiden kund betalat för. Förskottsbetalning.
Mediapropeller tillämpar ingen bindningstid, kund kan när som helst säga upp avtalet. Vid uppsägning eller utebliven betalning sparas kunds data i max 30 dagar på Mediapropellers servrar, därefter raderas samtliga data permanent. Uppsägning sker enklast via e-post där kund får en bekräftelse att uppsägningen är mottagen.
Uppsägning anses också ha skett om kund inte reglerar skuld till mediapropeller senast 30 dagar efter förfallodatum.
Vid uppsägning under pågående avtalsperiod återbetalas inte resterande avtalsperiods avgifter.

Avgifter och betalning

Samtliga priser och avgifter avser fakturering årsvis. Samtliga avgifter för Mediapropeller’s tjänster sker med förskottsbetalning årsvis via faktura om annat ej skriftligen är överenskommet. Betalningen skall vara Mediapropeller tillhanda inom 14 dagar från faktura/utskriftsdatum. Vid nyregistrering faktureras kund årsvis i förskott med en tolftedel av årsbeloppet per månad kvar till december samma år. Därefter tillämpas, om annat ej avtalats, löpande årsvis fakturering. Betalningspåminnelse skickas ut till kund via e-post eller brev minst 14 dagar innan tjänst eller registrering deaktiveras. Mediapropeller fakturerar kostnadsfritt Kund via E-post. För brevfaktura tillkommer en avgift om 44 kr ex. moms. Vid eventuella påminnelser tillkommer en avgift om 60 kr ex moms samt lagstadgad dröjsmålsränta.

Överlåtelser

Kund får inte överlåta webbhotellstjänster till annan part utan Mediapropeller’s skriftliga medgivande.
Kund kan överlåta registrerat domännamn via underskriven blankett enligt gällande regelverk för varje toppdomän.
Överlåtelse av domännamn är förknippat med en administrativ avgift som varierar beroende på domäntyp.
Samtliga eventuella skulder från kund ska vara reglerade av frånträdande kund innan tillträdande kund kan ta vid.
Mediapropeller får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

Mediapropellers ansvar

Mediapropeller utövar ingen kontroll över information som hanteras av kund inom webbhotellstjänster. Mediapropeller kan därför inte ställas ansvarig för verksamhet och innehåll på kunds hemsidor. Mediapropeller kan inte ställas ansvariga för direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från kund. Mediapropeller ansvarar inte för skada som uppstått till följd av obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Mediapropeller’s servrar. Mediapropeller ansvarar inte för kunds ersättningsskyldigheter mot tredje part. Mediapropeller’s skadestånd är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet eller indirekt skada såsom minskad omsättning för kund eller tredje part. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Mediapropeller måste meddela detta via e-post till Mediapropeller omedelbart som skadan upptäckts. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Mediapropeller.

Kunds ansvar

Kunden ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade under hela avtalsperioden. Uppdatering av kontaktinformation sker via e-post till martin@mediapropeller.se. Kund ansvarar för säker hantering av tilldelat användarnamn och lösenord för åtkomst till Mediapropeller’s kundzon. Kund ansvarar för att samtlig information som lagras på Mediapropeller’s servrar följer svensk lagstiftning och inte gör intrång på tredje parts rättigheter eller är uppenbart oförsvarligt ur etisk synpunkt. Kund ansvarar för att hålla eventuella installerad mjukvara uppdaterad och av senaste version. Mediapropeller har rätt att kontrollera information som lagras på Mediapropeller’s servrar i samband med felsökning, supportärenden eller om det föreligger misstanke om brott mot dessa villkor samt i samband med eventuell polisiär brottsutredning.

Personuppgifter

Se stycket: ”Hantering av personuppgifter” nedan. Vi hanterar samtliga uppgifter i enlighet med GDPR.

 

Force majeure

Om Mediapropeller förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighets-bestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

Ändringar i detta avtal och villkor

Mediapropeller har rätt att ändra dessa villkor med ikraftträdande 14 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor sker på www.mediapropeller.se/villkor/ – Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp  avtalet, detta skall ske skriftligen inom 14 dagar.  Kund är själv ansvarig för att kontrollera och läsa igenom uppdaterade villkor på länken ovan.

Övrigt

Samtliga priser är angivna exklusive moms om annat ej anges. Moms tillkommer med 25%.

GDPR?

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som ger ökat skydd för privatpersoners integritet och innebär att vi, som företag, måste informera och inhämta ditt samtycke för hantering av dina personuppgifter.

Hantering av dina personuppgifter

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att beskydda dina personuppgifter från förlust, manipulation, förstörelse och åtkomst av obehöriga. Dina uppgifter behandlas med respekt och säljs aldrig till 3:e part.

De personuppgifter som vi hanterar är namn, organisations- eller personnummer , telefonnummer, e-post och andra uppgifter som är relevanta för vår affärsrelation och vårt uppdrag.

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Kontakta dig via e-post eller telefonnummer vid exempelvis driftstörningar
  • Förbättra vår webbplats
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp

Dina personuppgifter hanterar vi så länge vår affärsrelation och vårt uppdrag är aktuellt. Vid avslutade affärsrelationer och uppdrag så raderas dessa uppgifter då dom inte längre är relevanta.

Vart kan vi komma att lagra dina personuppgifter?

G Suite:  (Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US)

Vi använder oss av G suite för vårt dagliga arbete. Programsviten innefattar bl.a kalkylark, dokument, presentationer, grupper, analytics, reCaptcha, API för karttjänster, kontakter, drive, E-post (gmail), hangout, formulär m.m. Vi kan lagrar i denna/dessa tjänster offerter, mailkorrenspondens, kalenderhändelser, och annan data knutna till våra projekt.

”Propeller Webb”  (Lagras av Lop i Göteborg AB, Lillkullegatan 24, 412 74 Göteborg).

Vi använder servrar hos Lop för hosting av era webbsidor och E-post, samt kundzon för lagring av personuppgifter avseende domännamn och konto. Lop sköter den tekniska administrationen av server och data och kan därför komma att ta del av era personuppgifter, domännamn, publika webbfiler och dylikt. Lop hanterar även faktureringen av de domännamn ni valt att placera hos oss (Propeller Webb).

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

Vi använder oss utav MailChimp för e-postmarknadsföring och för att skicka ut information om uppgraderingar, erbjudanden och eventuella driftstörningar i våra system. Du kan när som helst säga upp din prenumeration av vårt nyhetsbrev via länken längst ner i e-postmeddelandet.

E-post som vi sänder till varandra lagras på en virtuell server hos Lopnet i Göteborg AB, Lillkullegatan 24, 412 74 Göteborg, Sverige.

Cookies

På vår webbplats används cookies, små textfiler som sparas på din dator för att kunna se statistik över hur webbplatsen används så att upplevelsen kan uppdateras och förbättras utifrån er som besöker den. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vi använder oss av Google Analytics för att samla in besöksstatistik.

Om du vill stänga av cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare.
Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kan jag ta bort min personuppgifter?

Du som kund har alltid rätt att ta tillbaks ditt godkännande för hanteringen av dina personuppgifter och kan göra detta när som helst. För att korrigera dina hanterade personuppgifter eller ta tillbaks ditt godkännande för hantering av dina personuppgifter så kan du kontakta oss via telefon eller mail.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

Mediapropeller Webbyrå
Att: Martin Jakobsson

Besöksadress: Sölvesborgsvägen 47, 375 30 Mörrum, Sverige
Postadress: Bygatan 32, 375 34 Mörrum, Sverige
Telefon: +46 (0) 708 – 274 489 E-post: martin@mediapropeller.se

Samtycke samt ändringar avtal och villkor

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.
Genom att godkänna en offert, priskalkyl och/eller ett avtal med oss, skriftligt eller muntligt, godkänner du hanteringen av dina uppgifter och data enligt detta dokument.

Mediapropeller har rätt att ändra sina villkor med ikraftträdande 14 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor sker på mediapropeller.se/villkor/ – Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet, detta skall ske skriftligen inom 14 dagar. Kund är själv ansvarig för att kontrollera och läsa igenom uppdaterade villkor på länken ovan.